Giới thiệu khoa tiếng Anh

Đội ngũ cán bộ
 
Tổng số cán bộ của Khoa: 122 trong đó 119 cán bộ giảng dạy và 03 chuyên viên văn phòng.

Khoa có 4 bộ môn và 1 văn phòng

- Bộ môn tiếng Anh Công nghệ-Kinh tế -Luật

- Bộ môn Tiếng Anh Khoa học Tự nhiên

- Bộ môn tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Bộ môn tiếng Anh Nhiệm vụ Chiến lược- Ngoại ngữ 2

- Văn phòng