Giới thiệu khoa NNVH Trung Quốc

Tên Khoa: Khoa Ngôn ngữ và Văn Hóa Trung Quốc

Địa chỉ:  Tầng 5, Giảng đường B2, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Điện thoại: 37549562    

E mail:              

Trưởng khoa:  Phạm Minh Tiến

Email: phamminhtien2@yahoo.com

Điện thoại:

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chủ nhiệm Khoa:

TS. Phạm Minh Tiến (Trưởng Khoa), phụ trách chung và nhân sự

TS. Đỗ Thị Thanh Huyền (Phó trưởng Khoa) phụ trách công tác sinh viên và nghiên cứu khoa học.

TS. Nguyễn Đình Hiền (Phó trường Khoa) phụ trách đào tạo

Các Bộ môn trực thuộc Khoa:

Bộ môn tiếng Trung Quốc 1

Bộ môn tiếng Trung Quốc 2

Bộ môn Ngôn ngữ học tiếng Trung Quốc

Bộ môn Phương pháp Giảng dạy tiếng Trung Quốc

Bộ môn Văn học văn minh Trung Quốc

Bộ môn Dịch

Tổng số cán bộ: 54

STT

HỌ

TÊN

Bộ môn

Học hàm/

học vị

Chức vụ

 

1

Đỗ Thu

Lan

Tiếng TQ 1

TS

Trưởng Bộ môn tiếng TQ 1

 

2

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

Tiếng TQ 1

ThS, GVC

 

 

3

Nguyễn Lan

Chi

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

4

Lê Thị Kim

Dung

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

5

Dương Thuỳ

Dương

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

6

Nguyễn Thị

Hảo

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

7

Hoàng Thị Băng

Tâm

Tiếng TQ 1

TS

 

 

8

Nguyễn Thị

Luyện

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

9

Cao Như

Nguyệt

Tiếng TQ 1

TS

 

 

10

Nguyễn Quỳnh

Trang

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

11

Nguyễn Hà

Thu

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

12

Hoàng Thị Thu

Trang

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

13

Trần Linh Hương

Giang

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

14

Nguyễn Thị Hương

Giang

Tiếng TQ 1

ThS

 

 

15

Võ Thị Minh

Tiếng TQ 1

TS

Phó Trưởng Bộ môn tiếng TQ 1

 

16

Ngô Minh          

Nguyệt

Tiếng TQ 2

TS

Trưởng Bộ môn tiếng TQ 2

 

17

Nguyễn Ngọc

Hiền

Tiếng TQ 2

ThS

 

 

18

Nguyễn Thị Bảo

Ngân

Tiếng TQ 2

ThS

 

 

19

Nguyễn Thị

Phượng

Tiếng TQ 2

ThS

 

 

20

Trần Thị Bích

Hường

Tiếng TQ 2

ThS

 

 

21

Phạm Ngọc

Hàm

Tiếng TQ 2

PGS.TS

 

 

22

Lê Hoàng

Anh

Tiếng TQ 2

ThS

 

 

23

Phạm Thuý

Hồng

Tiếng TQ 2

ThS

 

 

24

Vũ Phương

Thảo

Tiếng TQ 2

ThS

 

 

25

Nguyễn Đỗ

Mai

Tiếng TQ 2

ThS

 

 

26

Trần Phương

Thu

Tiếng TQ 2

ThS

 

 

27

Phạm Đức

Trung

Dịch

TS

Trưởng Bộ môn Dịch

 

28

Nguyễn Hồng

Nhân

Dịch

ThS

 

 

29

Nguyễn Thị

Minh

Dịch

TS

 

 

30

Vũ Thanh

Xuân

Dịch

TS

 

 

31

Phạm Minh

Tiến

Dịch

TS, GVC

Trưởng  Khoa

 

32

Đỗ Thị Thanh

Huyền

Dịch

TS

Phó Trưởng Khoa

 

 

33

Trần Thị Kim

Loan

PP giảng dạy tiếng TQ

TS

Trưởng Bộ môn PP giảng dạy tiếng TQ

 

34

Đinh Hồng

Thu

PP giảng dạy tiếng TQ

TS

 

 

35

Nguyễn Lệ

Quyên

Ngôn ngữ học TQ

TS

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học TQ

 

36

Nguyễn Hoàng

Anh

Ngôn ngữ học TQ

PGS.TS, GVC

 

 

37

Nguyễn Đình

Hiền

Ngôn ngữ học TQ

TS

Phó Trưởng Khoa

 

38

Nguyễn Đại Cồ

Việt

Ngôn ngữ học TQ

TS

 

 

39

Trịnh Thanh

Ngôn ngữ học TQ

TS

 

 

40

Nguyễn Thị Thu

Ngôn ngữ học TQ

TS

 

 

41

Đinh Văn

Hậu

Văn học văn minh

TS

Trưởng Bộ môn Văn học văn minh TQ

 

42

Nguyễn Anh

Thục

Văn học văn minh

TS

 

 

43

Bùi Thị Thuý

Phương

Văn học văn minh

TS

 

 

44

Đào Thu

Huệ

Văn học văn minh

ThS

 

 

45

Nguyễn Thu

Văn học văn minh

ThS

 

 

46

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

Chuyên viên

ThS

Phụ trách chính

 

47

Nguyễn Thị Bích

Huệ

Chuyên viên

ThS

 

 

48

Bùi Thị Thanh

Hương

Đi học TQ

NCS

 

 

49

Nguyễn Thu

Hằng

Đi học TQ

NCS

 

 

50

Nguyễn Thị Lê

Dung

Đi học TQ

NCS

 

 

51

Phạm Thu

Hường

Đi học TQ

NCS

 

 

52

Phạm Văn

Minh

Đi học TQ

NCS

 

 

53

Bùi Thị Hằng

Nga

Đi học TQ

NCS

 

 

54

Phạm Thị Minh

Tường

Nghỉ chế độ

ThS

 

 

 

Bảng tổng hợp nhân sự

STT

Số lượng

Nam

Nữ

Tổng

1

PGS.TS

01

01

02

2

TS

05

17

21

3

NCS

01

06

07

4

Th.S

0

24

24

Tổng

54