Giới thiệu đơn vị

1. Giới thiệu chung

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A3 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37547851 / 66865916

Văn phòng liên hệ: Phòng 107-Nhà A4. Điện thoại: (84-4) 62 601 376

Email: vstep@vnu.edu.vn

Website: vstep.vnu.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ trong đơn vị: 06 (Trong đó TS: 01, NCS: 02 ThS: 03)

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Giám đốc

090 432 21 42 / (04) 66 865 916

ngquynh@gmail.com

 

 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến, NCS

Phó Giám đốc

09 789 310 58 /(04) 62 605 797

quynhyenbs@gmai.com/yenntq@vnu.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Mai Hữu, NCS

Phó Giám đốc

091 209 80 93/(04) 37 547 851

maihuu@yahoo.com/maihuu78@gmail.com

 

 

ThS. Tạ Thị Bích Liên

Chuyên viên

098 329 05 72/(04) 37 547 851

lientabich@yahoo.com.vn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên/Chuyên viên

096 371 69 69/ (04) 62 605 797

phuongthaonguyen310@gmail.com

 

 

Nguyễn Hồng Ngọc

Giảng viên/Chuyên viên

097 716 83 45/ (04) 62 60 1376

hongngoc.nguyen241@gmail.com

 

 

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

0989097875/ (04) 62 60 1376

kimthoa.ulis@gmail.com

   

 

 

 

3. Phân công nhiệm vụ

Download xem chi tiết tại đây