Giới thiệu đơn vị

GIỚI THIỆU CHUNG BỘ MÔN TÂM LÝ – GIÁO DỤC
Địa chỉ:      P 506, A1, ĐHNN- ĐHQG Hà nội
Điện thoại: 04. 66807560
Email:        edu.did08@gmail.com
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Dean of Department)
TS. GVC Nguyễn Thị Thắng
P 505, A1, ĐHNN- ĐHQG Hànội
Tel: 04.66805460
Mobile: 0936 7759 69
Email:
ntthang1010@gmail.com
giaoduchoc.ulis.vnu@gmail.com
 
     
CƠ CẤU TỔ CHỨC
      BAN CHỦ NHIỆM
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Dean of Department)
TS. GVC Nguyễn Thị Thắng
Mobile: 0936 7759 69
Email: ntthang1010@gmail.com
PHÓ CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Vice Dean of Department)
TS. GVC Đặng Thị Lan
Mobile: 0985 3102 61
Email: dangthilan65@gmail.com
      
TỔ BỘ MÔN:
 

STT

TỔ 1: Gồm các môn GIÁO DỤC HỌC; PPLNCKH và QLHCNN-QLGD&ĐT

1

TS. GVC Nguyễn Thị Thắng (Tổ trưởng)

2

PGS.TS   Nguyễn Thị Phương Hoa (Tổ trưởng môn PPLNCKH)

3

Ths. GVC Đào Thị Cẩm Nhung (Tổ trưởng môn QLLHCNN)

 

TỔ 2: TÂM LÝ HỌC

4

Ths. GV Tạ Nhật Ánh

5

6

TS. GV Đào Thị Diệu Linh (Trợ lý KH)

TS.GVC Đặng Thị Lan (tổ trưởng)

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

TẠ NHẬT ÁNH

Th.S, GV

Giảng dạy và nghiên cứu: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và TLH SP, Tâm lý học ngôn ngữ

 

 

2

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

PGS.TS

Giảng dạy và nghiên cứu:

- GDH đại cương I và II

- Lý luận dạy học hiện đại

- QLHCNN & QL GD-ĐT

- Phương pháp luận NCKH

- Chiến lược cải cách giáo dục (thế giới và Việt Nam)

3

ĐẶNG THỊ LAN

TS. GVC

Giảng dạy và nghiên cứu: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và TLH SP, Tâm lý học ngôn ngữ, PPLNCKH

4

ĐÀO THỊ DIỆU LINH

TS, GV

Giảng dạy: và nghiên cứu: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và TLH SPTâm lý học ngôn ngữ

5

ĐÀO THỊ CẨM NHUNG

Th.S, GVC

Giảng dạy và nghiên cứu: Giáo dục học đại cương 1, 2; QLHCNN&QLGD-ĐT; NVSP của SV sư phạm ngoại ngữ

6

NGUYỄN THỊ THẮNG

TS. GVC

+ Giảng dạy: Lý luận dạy học hiện đại; Lý luận giáo dục; Phương pháp luận NCKH vàQLHCNN & QL GD-ĐT

 + Nghiên cứu: Lý luận dạy học với các phương pháp dạy học hiện đại, tích cực; Xu thế và yêu cầu phát triển GD; Kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học