Giới thiệu đơn vị

GIỚI THIỆU BỘ MÔN NGÔN NGỮ VĂN HÓA VIỆT NAM

- Tên Bộ môn: Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
- Địa chỉ: P509,  Nhà A1 - Trường ĐHNN - ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 0466808760
- Trưởng Bộ môn: TS. Chử Thị Bích
 

+ Điện thoại: 046680876

+ Địa chỉ: P510,  Nhà A1 - Trường ĐHNN - ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

+  Email: bichcn@yahoo.com         

 
- Cơ cấu tổ chức
             + Ban chủ nhiệm Bộ môn
   Trưởng  Bộ môn: TS. Chử Thị Bích (phụ trách Bộ môn)
 + Bộ môn có 3 phân môn cơ bản:
    Phân môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam: TS. Chu Thị Thanh Tâm phụ trách
    Phân môn Nhập môn Việt ngữ học: TS. Phan Thị Nguyệt Hoa phụ trách
    Phân môn Tiếng Việt thực Hành: ThS. Nguyễn Việt Hòa phụ trách
    Ngoài ra, Bộ môn còn giảng dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài.
* Tổng số cán bộ: 7
* Thông tin về giảng viên:

 

STT
Họ và tên
Chức danh
Nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu
1
Chử Thị Bích
TS. GV
- Cơ sở Văn hóa Việt Nam
- Nhập môn Việt ngữ học
- Tiếng Việt thực hành
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
2
Phan Thị Nguyệt Hoa
TS.GV
- Cơ sở Văn hóa Việt Nam
- Nhập môn Việt ngữ học
- Tiếng Việt thực hành
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
3
Nguyễn Thị Thu Hương
ThS. GV
- Cơ sở Văn hóa Việt Nam
- Nhập môn Việt ngữ học
- Tiếng Việt thực hành
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
4
Chu Thị Phong Lan
ThS. GV
- Nhập môn Việt ngữ học
- Tiếng Việt thực hành
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
5
Ngô Thanh Mai
GV
- Cơ sở Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
6
Chu Thị Thanh Tâm
TS. GVC
- Cơ sở Văn hóa Việt Nam
- Nhập môn Việt ngữ học
- Tiếng Việt thực hành
- Tiếng Việt cho người nước ngoài
- Bảng tổng hợp nhân sự
 

 

CBVC
Tổng
Nam
Nữ
PGS
TS
ThS
CBVC
trong biên chế
05
01
06
 
03
04
CBHĐ 12 tháng trở lên
02
 
 
 
 
 
CBHĐ dưới 12 tháng
 
 
 
 
 
Tổng số
07
01
06
 
03
04