Giới thiệu đơn vị

Phòng Kế hoạch Tài chính
Địa chỉ : Phòng 202 - 203 - 204 - 205, Nhà A1
Điện thoại : 0462977098
 
Lãnh đạo đơn vị 
Trưởng phòng : Lê Thị Khánh Trang                                 
Điện thoại: 043.7547960
 
Phó trưởng phòng : Lê Văn Tuyển
 

 Cơ cấu tổ chức

  • Bảng tổng hợp nhân sự : Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính có 10 cán bộ, bao gồm:

              + Trưởng phòng: 01 người

              + Phó Trưởng phòng: 01 người

              + Chuyên viên: 07 người

              + Cán bộ hợp đồng: 01 người

  • Phân công nhiệm vụ:

STT

Chức danh

Mô tả công việc

1

Trưởng Phòng:

Lê Thị Khánh Trang

 

- Lãnh đạo chỉ đạo chung công việc của Phòng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng việc tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán của trường.

- Theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng nguồn kinh phí NSNN và các nguồn thu ngoài ngân sách của trường.

- Theo dõi tổng hợp các báo cáo tài chính, số liệu thống kê  để cung cấp kịp thời cho Hiệu trưởng, cung cấp cho các cơ quan tài chính có thẩm quyền

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phương án trích lập và sử dụng các quỹ, phương án chi trả tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập và phúc lợi, thu nhập tăng thêm, chế độ khen thưởng đối với cán bộ. 

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ. Xây dựng các văn bản liên quan về công tác tài chính, kế toán và tài sản của Trường.

- Kiểm soát hoạt thu, chi và hoạt động tài chính phát sinh trong trường.

- Tư vấn về các vấn đề tài chính cho các chương trình/hợp đồng đào tạo, dự án, đề án liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.

 - Các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

2

P. Trưởng phòng:

Lê Văn Tuyển

- Thực hiện các công việc do Trưởng phòng giao, phối hợp với Trưởng phòng chỉ đạo các công việc chung của Phòng.

- Lập kế hoạch nhiệm vụ năm học.

- Lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực của nhà trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức quản lý, mua sắm,  theo dõi tình hình sử dụng tài sản trong nhà trường.

- Theo kinh phí Khoa học Công Nghệ.

- Theo dõi kinh phí chương trình mục tiêu.

- Theo dõi kinh phí viện trợ, tài trợ, ghi thu ghi chi với bộ Tài chính.

- Theo dõi kinh phí một số dự án, KP đối ứng  cho khoản vay ADB, thanh quyết toán các hợp đồng với Dự án PTGVTHPT.

3

Chuyên viên:

Trần Thị Phương Châm

- Kế toán tổng hợp, lưu trữ bảo quản chứng từ.

- Lập các báo cáo thống kê về tài  chính định kỳ và đột xuất.

- Tính thuế TNCN, theo dõi và quyết toán thuế TNCN cho cán bộ trong trường.

- Theo dõi học phí Tại chức A2.

-  Các công việc khác được phân công.

4

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Thảo

 

- Theo dõi tình hình sử dụng kinh phí NSNN.

- Theo dõi số dư các tài khoản tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

- Theo dõi thu, chi hợp đồng đào tạo hệ VLVH địa phương.

- Theo dõi, làm thủ tục ghi thu, ghi chi các khoản tài trợ viện trợ.

- Theo dõi công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (hssv); bảo hiểm thân thể cán bộ giáo viên và hssv:

- Theo dõi thu chi học phí hệ liên kết bằng kép, ngành kép.

- Kế toán theo dõi thu, chi kinh phí công đoàn Trường .

- Các công việc khác do phòng phân công.

5

Chuyên viên: 

Đào Thị  Phương Hòa

 

- Kế toán thanh toán tiền mặt.

- Theo dõi thanh toán xăng dầu, Văn phòng phẩm, Thực tập SP&PD.

- Theo dõi các khoản tạm ứng, các khoản công nợ.

- Theo dõi thu chi kinh phí các hợp đồng dịch vụ.

- Theo dõi kinh phí Đánh giá và bồi dưỡng giáo viên.

- Công việc khác do phòng phân công.

6

Chuyên viên:

Phạm Thị Hồng Hạnh

 

- Theo dõi thu, chi học phí Sau đại học, lớp PG , liên kết Thạc sĩ Mỹ.

- Thu, chi học phí văn bằng 2 và các lớp liên thông.

- Theo dõi tuyển sinh hệ các hệ SĐH, ĐH, PTCNN.

-  Tổng hợp thu, chi học phí ĐH VLVH tại Hà nội

- Theo dõi dự án Trung học phổ thông Sau đại học

- Các công việc khác phát sinh

7

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hải Yến

- Theo dõi chi học bổng học sinh, sinh viên.

- Theo dõi, đối chiếu  học phí chính quy, chính sách miễn giảm học  phí.

- Quản lý tài chính các lớp bổ túc kiến thức.

- Theo dõi thu -  chi các lớp đại học tại chức cơ sở C1.

- Theo dõi hợp đồng sinh viên hệ cử tuyển.

- Theo dõi thu chi lệ phí thi chứng chỉ khung châu Âu.

- Công việc phát sinh khác được phân công.

8

Chuyên viên:

Thiều Thị Thu Hương

- Kế toán lương, phúc lợi,  trích các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn.

- Thủ quỹ.

- Theo dõi thu chi các hợp đồng liên kết đào tạo với Pháp, Mỹ, Trung Quốc, các lớp Lưu HSTQ.

- Theo dõi học phí Tại chức B2.

- Các công việc khác phát sinh được phân công.

9

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Thoan

- Kê khai, quyết toán thu nhập doanh nghiệp, GTGT, thuế nhà thầu , thuế khác của trường.

- Theo dõi kinh phí môn chung, KP Nhiệm vụ chiến lược hệ ĐHCQ và SĐH trong Đại học Quốc gia.

- Theo dõi học phí tại chức, VB2 tại PTCNN.

- Theo dõi thu, chi lớp CCSP.

- Thanh toán vượt giờ chuẩn cho giảng viên, chi hỗ trợ giảng dạy CLC.

- Các công việc phát sinh của phòng   

10

Cán bộ:

Vương Thảo Nhung

- Quản lý, theo dõi, thống kê  tài sản cố định, công cụ dụng  trong toàn trường.

- Theo dõi mức khoán c­ước điện thoại

- Công tác văn thư phòng.

- Theo dõi thu học phí học lại hệ đại học chính qui.

- Công việc khác được phân công.