Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Ngày 02/04/2015, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Quy đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định. Bãi bỏ các quy định trước đây có nội dung trái với Quy định này.
Đề nghị Trưởng các đơn vị và cán bộ, viên chức của Trường Đại học Ngoại ngữ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tải toàn văn quyết định, quy định và các biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định tại đây >>>