BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN 2014-2015

Phòng Khoa học Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ các năm 2013 - 2014 - 2015 như sau:

Download xem chi tiết tại đây


Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Phòng Khoa học - Công nghệ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo kết quả nghiên cứu khoa học từ năm 2006 -đến 2008:

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Danh mục đề tài cấp trường đang thực hiện 2009

 Phòng Khoa học - Công nghệ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo danh mục các đề tài cấp trường đang thực hiện trong năm 2009 :

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG ĐANG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009
Thời điểm báo cáo: Ngày 31/12/2009 (Tính từ 31/12/2008 đến 31/12/2009)

Danh mục đề tài / dự án cấp ĐHQG (đặc biệt) đang thực hiện trong năm 2009

Phòng Khoa học - Công nghệ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo danh mục đề tài/dự án cấp Đại học Quốc gia (đặc biệt), đang thực hiện trong năm 2009

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
ĐANG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009 - Đề tài cấp ĐHQGHN (đặc biệt)

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content