Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

 
Năm
 
Tên đề tài, dự án, đề án
Cấp quản lý
Kết quả
đánh giá
2006
Khảo sát nhu cầu ngôn ngữ chuyên ngành của sinh viên ĐHNN - ĐHQG HN
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu việc sử dụng các chiến lược học trong việc học tiếng Anh của sinh viên năm thứ Hai khoa NN & VH Anh-Mỹ và nhận thức của giáo viên về những chiến lược này
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu cơ sở lý luận cho việc biên soạn tài liệu phát triển kỹ năng đọc cho sinh viên năm thứ Tư khoa NN & VH Anh-Mỹ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu đổi mới giáo trình thực hành tiếng ở năm thứ Tư khoa NN & VH Anh-Mỹ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu các nguyên tắc xây dựng chương trình bồi dưỡng khả năng tư duy phê phán cho sinh viên khoa NN & VH Anh-Mỹ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Khảo sát việc sử dụng bài tập thuyết trình và hiệu quả của nó trong việc phát triển kỹ năng Nói cho sinh viên năm thứ Ba khoa NN & VH Anh-Mỹ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Khảo sát việc sử dụng và hiệu quả của loại bài tập đọc rộng trong việc phát triển kỹ năng đọc cho sinh viên năm thứ III khoa NN & VH Anh Mỹ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu phương pháp đánh giá kỹ năng Nghe hiểu qua hình thức assignment cho sinh viên năm thứ I - khoa NN & VH Anh Mỹ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu hệ thống giáo dục đại học và cao học Hoa Kỳ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu về phương pháp đánh giá thường xuyên kỹ năng thực hành tiếng Việt qua hình thức "portfolio" cho sinh viên năm thứ nhất khoa NN&VH Anh Mỹ trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu bình diện từ vựng - ngữ nghĩa của động từ "go" trong tiếng Anh hiện đại, cách truyền đạt các sắc thái nghĩa của nó sang tiếng Việt và các hệ quả sư phạm.
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu phương pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ có hiệu quả dưới ánh sáng của quan điểm giao tiếp cho giáo viên khoa NN & VH Anh Mỹ
Cấp trường ĐHNN
Khá
2006
Binomin với "tính từ phân tích" kiểu unmeớem-npoeờm như một hiện tượng mới trong tiếng Nga và những tên gọi tương tự trong tiếng Việt.
Cấp trường ĐHNN
Khá
2006
Đại từ nhân xưng trong tiếng Nga hiện đại và cách chuyển dịch nghĩa của chúng sang tiếng Việt
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu cải tiến cập nhật phương pháp giảng dạy môn Văn học cho sinh viên khoa NN & VH Nga
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
So sánh thơ điền viên của Đào Uyên Minh với thơ điền viên của Nguyễn Khuyến
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Thực trạng và những biện pháp nâng cao chất lượng viết chữ Hán của sinh viên khoa NN & VH Trung Quốc
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Đổi mới phương pháp giảng dạy dịch nói cho sinh viên hệ phiên dịch khoa NN & VH Trung Quốc
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Phân tích các nét âm vị học trong vận mẫu tiếng Hán, vận dụng vào việc dạy tiếng Hán cho học sinh Việt Nam
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và một số cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán từ tiếng Đức sang tiếng Việt
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Đặc trưng văn học Đức - DDR sau chiến tranh thế giới thứ 2
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nâng cao năng lực môn Viết trong môn thực hành tiếng Đức cho sinh viên năm thứ II - Trình độ B1 chuẩn châu Âu
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Ý nghĩa, cách sử dụng và một số lưu ý đối với các hiện tượng ngữ pháp dễ nhầm lẫn trong tiếng Nhật
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Một số đặc điểm sử dụng chữ Hán trong cách đọc họ và tên người Nhật
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Thiết kế các hoạt động học tiếng Anh chuyên ngành luật tại khoa NNCN - ĐHNN - ĐHQG Hà Nội
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Tạo và duy trì hứng thú học tập cho sinh viên học NNCN của các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG Hà Nội
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Những khó khăn trong việc thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trương ĐHNN - ĐHQG Hà Nội và các biện pháp giúp sinh viên thích ứng nhanh
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Thần thoại Việt Nam - Những tư tưởng triết học đầu tiên của người Việt cổ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề ruộng đất trong cách mạng giải phóng dân tộc 1930-1954
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ 1991 đến 1996
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu xây dựng, lựa chọn chỉ tiêu đánh giá trình độ chuân bị thể lực của sinh viên trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Đánh giá diễm biến phát triển thể lực chung của sinh viên trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Một số vấn đề về lời và chữa lỗi trong kỹ năng Viết tiếng Anh đối với sinh viên giai đoạn nâng cao của khoa NN & VH Anh Mỹ - ĐHNN, ĐHQG Hà Nội
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Đổi mới phương pháp cho thi, kiểm tra, đánh giá môn Tin học I ở trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội để phù hợp với yêu cầu mới
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu khả năng của E-Learning trong qui trình đào tạo lấy người học làm trung tâm tại trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Ứng dụng công nghệ Multimédia vào dạy - học nghe hiểu cho sinh viên năm thứ nhất khoa NN & VH Nga
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu kỹ thuật khai thác sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong thực tập phiên dịch tiếng Trung Quốc cho sinh viên năm thứ 4 hệ phiên dịch khoa NN & VH Trung Quốc
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Một số giải pháp trong việc phòng chống virus máy tính
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu việc áp dụng hình thức giáo dục từ xa vào đào tạo cử nhân ngoại ngữ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường hiệu quả đào tạo đại học tại chức tại các cơ sửo đào tạo ngoại ngữ Hà Nội của trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Động từ chuyển động một hướng "ugmu" xét từ góc độ từ vựng - ngữ nghĩa - ngữ dụng và các hệ quả sư phạm
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Xây dựng chuẩn kiến thức môn Toán lớp 11 phục vụ mục tiêu ở trường Chuyên ngoại ngữ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
Nghiên cứu áp dụng nguyên tắc "Lấy học sinh làm trung tâm" vào tổ chức các hoạt động dạy - học môn tiếng Trung Quốc tại trường PT chuyên ngoại ngữ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2006
QN.06.01
Nghiên cứu thực nghiệm về chuyển di ngữ dụng trong sử dụng hành vi ngôn ngữ phê phán và đáp lại lời phê trong lời nói tiếng Anh của người học Việt Nam
 
Cấp ĐHQG
Tốt
2006
 
QN.06.02
Đặc điểm một số phong cách chức năng trong tiếng Nga và những đề xuất về việc giảng dạy Phong cách học tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.03
Nghiên cứu ngữ cố định tiếng Hán có chứa từ chỉ bộ phận cơ thể và vận dụng trong dạy học tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ ở Việt Nam
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.04
Nghiên cứu câu phủ định tiếng Pháp dưới góc độ ngữ nghĩa ngữ dụng (trên cơ sở ngữ liệu câu phủ định trong tiếng Pháp)
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.05
Xã hội Pháp thế kỷ 20 qua lăng kính của một số nhà văn Pháp đương đại
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.06
Truyện ngắn Pháp cuối thế kỷ 20: Những vấn đề lý luận và thực tiễn sáng tác
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.07
Những vướng mắc trong việc nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông và các giải pháp khắc phục
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.08
Từ ngoại lai trong tiếng Nhật
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.09
Ý nghĩa dụng học giao văn hóa của dấu hiệu diễn ngôn Anh - Việt. Ứng dụng trong giảng dạy và dịch thuật
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.10
Nghiên cứu yếu tố từ vựng - yếu tố cơ bản quy định kết hợp cú pháp của động từ có tiền tố trong tiếng Nga (trên cơ sở ngữ liệu động từ có tiền tố "ras"
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.11
Khảo sát câu hỏi bằng ngôn từ trên bình diện cấu trúc hình thái và giá trị ngữ dụng trong tiếng Việt và tiếng Pháp (trên cứ liệu lời thoại phim)
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.12
Tìm hiểu những tư tưởng triết học tự phát trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.13
Biện pháp rèn kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.14
Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C. Mác vào thực tiễn kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2006
QN.06.15
Từ câu đến văn bản: Xem xét trên các bình diện Cú pháp - Ngữ nghĩa - Ngữ dụng (liên hệ ngữ liệu và các bài luận tiếng Anh của sinh viên Việt Nam)
 
Cấp ĐHQG
Tốt
2006
 
QN.06.16
Nghiên cứu các đặc điểm ngôn ngữ và ngữ dụng của loại hình văn bản giải thích trong tiếng Pháp
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
NC kết cấu về mặt ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa các thành ngữ trong bộ giáo trình Đọc hiểu năm thứ 3 khoa NN-VH Anh-Mĩ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
NC việc sử dụng các tập tài liệu (portfolio) văn học trong dạy Văn học cho SV năm thứ 3,4 khoa NN-VH Anh-Mĩ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
NC các tiêu chí xây dựng bộ giáo trình dạy kỹ năng Đọc hiểu cho SV năm thứ 2 sử dụng nguồn tài liệu đích thực từ các trang web
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
NC việc chuyển đổi theo hệ thống tín chỉ ở bộ môn ngoại ngữ 2 khoa NN-VH Anh-Mĩ: khó khăn, thuận lợi và một số giải pháp gợi ý
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
NC xây dựng các thuộc tính cho bài thi và bài tiểu luận môn Ngữ pháp tiếng Anh
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Phân tích so sánh từ vựng mang thành tố văn hoá như một hình thức làm quen với kiến thức ngôn ngữ-đất nước học
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Tìm hiểu về tên người Trung Quốc
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học tiếng Hán thương mại theo hình thức đào tạo tín chỉ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Bước đầu đối chiếu một số câu so sánh Hán-Việt
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Phương pháp tu từ trong tác phẩm văn học của Lưu Trần Vân và vấn đề dịch ra tiếng Việt
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Đối chiếu ngữ dụng của đại từ nhân xưng Việt-Hán thông qua phương pháp phiên dịch
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Câu bị động (CBĐ) trong tiếng Nhật
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Phó từ tiếng Nhật
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Âm nhạc trong giờ học tiếng Đức
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Trực quan hoá trong giảng dạy
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Nghiên cứu việc phiên chuyển tên riêng trong tiếng Đức sang tiếng Việt
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Truyện cổ Grimm – Những nét đặc trưng của cấu trúc “so … dass’ trong tiếng Đức và cách đối chiếu chuyển dịch chúng sang tiếng Việt thông qua khảo sát truyện cổ Grimm
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
NC các biện pháp để kiểm soát giờ tự học (TH) tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông (ĐTVT) của SV năm thứ 2 - ĐH Công nghệ - ĐHQGHN
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Xây dựng quy trình giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương thức đào tạo tín chỉ ở trường ĐHNN-ĐHQGHN
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Xu hướng biến đổi giá trị đạo đức của SV trong bối cảnh toàn cầu hoá
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao khả năng thích ứng của sinh viên trường ĐHNN - ĐHQGHN trong xu thế hội nhập quốc tế
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Sinh viên trường ĐHNN - ĐHQGHN với đường lối giáo dục “học đi đôi với hành”
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
NC xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển thể chất của nữ SV trường ĐHNN - ĐHQGHN
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Đào tạo ngoại ngữ trực tuyến (ĐTTT) dưới góc độ người học
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Kỹ thuật hình trong việc xây dựng các video clip chung phục vụ dạy-học ngoại ngữ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
Kỹ thuật xây dựng các tư liệu điện tử phục vụ dạy-học ngoại ngữ
Cấp trường ĐHNN
Tốt
2007
QN.07.01
Nghiên cứu về hình thức kiểm tra đánh giá thwongf xuyên trong dạy môn viết cho sinh viên năm thứ hai Khoa NN&VH Anh – Mỹ - ĐHNN
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.02
Nghiên cứu hệ thống công cụ đánh giá thường xuyên cho kỹ năng nghe và nói ở hệ cử nhân chất lượng cao khoa Anh - ĐHNN- ĐHQGHN
 
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.03
Phân tích cơ chế trao
đổi thông tin trong diễn
ngôn đàm phán thương
mại quốc tế (trên ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt)
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.04
Lý luận phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng với thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ và dạy tiếng Anh ở Việt Nam
 
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.05
Nghiên cứu một số
phư­ơng tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong câu-phát ngôn tiếng Anh và tiếng Việt
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.06
Dạy đọc hiểu văn bản văn học Nga trong đào tạo cử nhân tiếng Nga theo tín chỉ
 
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.07
Nghiên cứu áp dụng quan điểm cơ bản của Triết học duy vật biện chứng vào dạy-học ngoại ngữ (ứng dụng vào dạy-học giới từ tiếng Nga và tiếng Anh cho sinh viên Việt Nam)
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.08
Tiền phụ tố tình thái Trong tiếng Việt và các phương
tiện biểu đạt tương đương trong tiếng Pháp
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.09
Nghiên cứu chữ Hán trong sự phát triển ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp cổ đại Trung Quốc
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.10
Cách sử dụng các chiến lược thỉnh cầu trong tiếng Hán của ng­ười Trung Quốc và của người Việt học tiếng Hán d­ưới góc độ ngôn ngữ, văn hoá và ngữ dụng học
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.11
Nghiên cứu đặc trư­ng ngôn ngữ-văn hoá của hành vi cảm ơn và xin lỗi trong tiếng Đức và tiếng Việt
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.12
So sánh-đối chiếu lớp từ Hán-Nhật và Hán-Việt và ứng dụng vào việc dạy-học tiếng Nhật cho người Việt Nam
 
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.13
Nghiên cứu kịch Nguyễn Đình Thi và ứng dụng vào giảng dạy các tác phẩm kịch trong nhà tr­ường Trung học phổ thông hiện nay
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.14
 
Đào tạo ngoại ngữ trực tuyến ở Việt Nam - Cơ sở lý luận và thực tiễn 
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.15
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy-học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ tại tr­ờng ĐHNN-ĐHQGHN
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2007
QN.07.16
Nhu cầu làm thêm của sinh viên Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN: Thực trạng và giải pháp
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.01
Nghiên cứu các biện pháp hình thành kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngoại ngữ
 
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.02
Nghiên cứu một số phương tiện biểu thị tình thái phủ định trong câu – phát ngôn tiếng Anh và Việt
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.03
Nghiên cứu giao văn hóa Việt- Mỹ về các hành vi động chạm
A Vietnamese – American cross cultural study on touching behaviour
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.04
Nâng cao khả năng hiểu trong biên phiên dịch
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.05
Nghiên cứu đối chiếu các đặc điểm ngôn ngữ và việt nam hóa của các thành ngữ và tục ngữ thông dụng trong tiếng Việt và tương đương trong tiếng Đức
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.06
Nghiên cứu một số phương tiện liên kết văn bản thường dùng trong tiếng Hán hiện đại
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.07
Đặc điểm của thành ngữ đối trong tiếng Hán và các phương thức chuyển dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.08
Cơ sở tâm lý học dạy học ngoại ngữ
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.09
Xây dựng quy trình dạy và học môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam theo phương thức đào tạo tín chỉ ở Trường ĐHNN - ĐHQGHN
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.10
Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng viết chữ Hán cho sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.11
Improving consecutive interpreting quality though appropriate note-taking technichs –an empirical study on 4th year students English Department, College of Foreign langguage
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.12
Chuyển đổi nội dung môn thực hành tiếng Đọc Viết 2 theo hình thức đào tạo tín chỉ
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.13
Thử bàn về từ láy đơn âm, song âm tiếng Hán (có so sánh với tiếng Việt)
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
QN.08.14
Tìm hiểu những tư tưởng triết học tự phát trong truyện ngụ ngôn Việt Nam
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
Nghiên cứu xây dựng cấu trúc đề thi đánh giá môn Thực hành tiếng cho sinh viên khoa Anh, ĐHNN-ĐHQGHN/ QG.04.20
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
Nghiên cứu phương pháp dạy-học tiếng Pháp ở các tr­ờng trung học phổ thông: Thực trạng và giải pháp/ QG.03.18
Cấp ĐHQG
 
Khá
2008
Phạm trù thời, thể và các phương thức biểu đạt thời thể trong hai ngôn ngữ Pháp-Việt/ QG.05. 40
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
Đối chiếu hành vi hỏi tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung trên góc độ cấu trúc và sử dụng / QG.05. 41
Cấp ĐHQG
 
Khá
2008
Giao tiếp phi ngôn từ giao văn hoá: Những vấn đề cơ bản/ QG.06.21
Cấp ĐHQG
 
Tốt
2008
Phân tích diễn ngôn phê phán: lí luận, phương pháp và ứng dụng trong giáo dục ngoại ngữ/ QG.06.31
Cấp ĐHQG
 
Tốt