Thông báo về việc đăng ký các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh - Quản trị kinh doan/Kinh tế quốc tế/Tài chính ngân hàng

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2016-2017, phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh - Quản trị kinh doanh/Kinh tế quốc tế/Tài chính ngân hàng dành cho sinh viên khóa QH.2016 ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 16/8 đến hết ngày 20/8/2016 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng khoa Sư phạm tiếng Anh.

 

T/M phòng Đào tạo

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thúy Lan