Danh sách thi một số học phần chung Học kỳ I 2016-2017 (cập nhật ngày 13/12/2016)

Danh sách thi các môn Tiếng Việt thực hành, Tư tưởng Hồ Chí Minh, và Đường lối CM của ĐCSVN

 

Xem danh sách chi tiết tại đây>>