BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN 2014-2015

Phòng Khoa học Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ các năm 2013 - 2014 - 2015 như sau:

Download xem chi tiết tại đây


Danh mục đề tài cấp trường đang thực hiện 2009

 Phòng Khoa học - Công nghệ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo danh mục các đề tài cấp trường đang thực hiện trong năm 2009 :

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG ĐANG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009
Thời điểm báo cáo: Ngày 31/12/2009 (Tính từ 31/12/2008 đến 31/12/2009)

Danh mục đề tài NCKH cấp trường năm 2001 - 2002


Danh mục đề tài NCKH cấp trường năm 2000 - 2001

 


Những bài khác...

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content