Thông báo số 1 v/v tổ chức hội thảo quốc gia về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong giáo dục ngoại ngữ

Nhà trường thông báo về việc tổ chức hội thảo quốc gia về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong giáo dục ngoại ngữ. Hội thảo được thực hiện theo nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 2020 giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Xem chi tiết thông báo tại đây >>>