Lý thuyết lịch sự trong ngôn ngữ học và những đề xuất mới

 

“Lý thuyết lịch sự trong ngôn ngữ học và những đề xuất mới” của TS. Trịnh Đức Thái

Cuốn sách chuyên khảo “Lý thuyết lịch sự trong ngôn ngữ học và những đề xuất mới” của tác giả TS. Trịnh Đức Thái, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia viết, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia phát hành, là một cuốn sách hay và có hàm lượng khoa học cao.

Cuốn sách bao gồm 3 chương :

Trong chương 1, tác giả giới thiệu tổng quan những công trình nghiên cứu về lý thuyết lịch sự trong ngôn ngữ học trên thế giới như Nguyên tắc hợp tác của Grice, của Leech, Mô hình các chiến thuật giao tiếp liên quan đến lịch sự của Brown và Levinson, Mô hình của Kerbrat-Orecchioni. Tác giả đã phác lên một bức tranh về lịch sử phát triển của lý thuyết lịch sự trong ngôn ngữ học. Nêu bật được những quan điểm cốt lõi của lý thuyết này.

Trong chương 2, tác giả đã đề cập đến các quan điểm khác nhau về các môn hình các chiến thuật giao tiếp liên quan đến thể diện hiện có, chỉ ra những điểm mạnh và những điểm yếu của từng mô hình và cuối cùng đã đề xuất được một mô hình giao tiếp của chính tác giả. Trong mô hình đó tác giả đưa ra những chiến thuật giao tiếp trái ngược nhau. Các thành viên tham thoại sử dụng các chiến thuật đó nhằm đạt được mục đích của mình đồng thời giữ được mối quan hệ liên nhân tốt trong giao tiếp. Các khái niệm về vùng hành động, lịch sự, bất lịch sự, quá lịch sự và không lịch sự là sự đóng góp không nhỏ cho ngôn ngữ học.

Chương 3 giới thiệu kết quả một nghiên cứu ứng dụng lý thuyết mới của tác giả vào thực tiễn cuộc sống. Việc nghiên cứu hiện tượng mặc cả trong buôn bán đã chứng minh được trong giao tiếp con người có thể sử dụng các chiến thuật trái chiều liên quan đến thể diện để đạt được mục đích của mình mà vẫn giừu được mối quan hệ liên nhân hài hoà trong giao tiếp.

Một cuốn sách nhỏ với 114 trang, viết bằng tiếng Việt, ngôn ngữ khoa học, rõ ràng, dễ hiểu rất đáng được các bạn sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu quan tâm.

 

PGS.TS. Nguyễn Lân Trung