Hướng dẫn về làm thủ tục văn bản hành chính trong NCKH

Các biểu mẫu hướng dẫn làm văn bản, thủ tục trong NCKH :

 

Nội Dung
Download
Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN
Thuyết minh đề cương đăng ký tuyển chọn/xét chọn
Thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN
Lý lịch khoa học
Ý kiến nhận xét thuyết minh đề cương đề tài nckh cấp ĐHQGHN
Phiếu chấm điểm thuyết minh đề cương đề tài nckh cấp ĐHQGHN
Ý kiến nhận xét thuyết minh đề cương đề tài nckh cấp ĐHQGHN
Phiếu đánh giá thuyết minh đề cương đề tài nckh cấp ĐHQGHN
Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN
Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN
Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ 
Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN
Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KHCN của ĐHQGHN
Cấu trúc của báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài KHCN của ĐHQGHN
Phiếu nhận xét cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
Phiếu đánh giá cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
Nhận xét đánh giá, xếp loại kết quả đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
Phiếu chứng nhận hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN
Thuyết minh dự án sản xuất - thử nghiệm
Nhận xét đề cương dự án sản xuất thử - thử nghiệm
Phiếu đánh giá đề cương dự án sản xuất thử - thử nghiệm
Biên bản họp hội đồng đánh giá đề cương đề tài dự án sản xuất thử - thủ nghiệm
Nhận xét kết quả dự án sxt cấp ĐHQGHN
Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả dự án sxt- thử nghiệm cấp ĐHQGHN
Báo cáo tóm tắt bằng tiếng anh kết quả thực hiện đề tài KHCN của ĐHQGHN
Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án KHCN

     Đơn hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo                                                                                                Download

     Hướng dẫn quản lý hoạt động NCKH                                                                                                Download

    + Quy trình xin hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế         Download

   Phụ lục HT1: ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM DỰ HỘI THẢO                                  Download
   Phụ lục HT2: ĐƠN XIN THAM DỰ HỘI THẢO                                                            Download
   Phụ lục HT3: GIẤY XÁC NHẬN                                                                                Download