Thông báo Lịch: TUẤN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

Mục đích

- Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.

 

- Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN và của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

Xem lịch chi tiết tại đây:

CV Tuan sinh hoat cua SV 2014-2015.doc

- Lịch học chi tiết khóa QH2011, 12, 13.xls

-Lịch học chi tiết khóa QH2014.xls