Đường dẫn Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về học phần học kỳ I, năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai công tác “Lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên” năm học 2016-2017 như sau:

 

Đối tượng và hình thức thực hiện:

- Đối tượng được đánh giá: Giảng viên đang giảng dạy các chương trình đào tạo chính quy Học

kì I thuộc 08 khoa đào tạo và 03 bộ môn: Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa

NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa Sư

phạm Tiếng Anh, Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh, Bộ môn NN&VH Ả rập, Bộ môn NN&VH

Việt Nam, Bộ môn Tâm lí-Giáo dục.

- Hình thức thực hiện: Sinh viên trả lời trực tuyến.

SV tiến hành đánh giá theo các đường link được cung cấp dưới đây.

STT

Nội dung đánh giá

Link lấy ý kiến phản hồi

I

Khảo sát về cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên

https://goo.gl/forms/6yNqfmDtKD7YDgSs2

 

 

II

Khảo sát về các môn học do Khoa/Bộ môn giảng dạy

 

1

Bộ môn NN&VH Việt Nam

https://goo.gl/forms/Ppr9Q3IOGaKkkQP62

 

2

Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học

https://goo.gl/forms/PRhvIj9sgE9bweEk2

 

3

Bộ môn NN&VH Ả rập

https://goo.gl/forms/WGL71PtBT4IioTRf2

 

4

Khoa NN& VH Đức

https://goo.gl/forms/tVF3NEG2aNNPnoI23

 

5

Khoa NN&VH Hàn Quốc

https://goo.gl/forms/TnCO0LpTlsxcN8RA3

 

6

Khoa NN&VH Nhật Bản

https://goo.gl/forms/nFLFh8SKdMq4kUnk2

 

7

Khoa NN&VH Nga

https://goo.gl/forms/V1IJxd630RdHWvOA3

 

8

Khoa NN&VH Pháp

https://goo.gl/forms/RzwYKWdQc5j8ut4U2

 

9

Khoa NN&VH Trung Quốc

https://goo.gl/forms/ssnXmIlDf315ZbjF3

 

10

Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm nhất

https://goo.gl/forms/z0y3OQQM7Wd2anmN2

 

11

Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm hai

https://goo.gl/forms/EkDfkaziyUrZQATv1

 

12

Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm ba

https://goo.gl/forms/SWhIlPEOlx38YyQg1

 

13

Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm tư

https://goo.gl/forms/4uvTJG00ULyjxCm63