công bố đầu mối truyền thông trung tâm ngoại ngữ vùng đề án 2020

Ngày 14/10/2013, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố đầu mối truyền thông trung tâm ngoại ngữ vùng nhằm tuyên truyền hoạt động của Đề án Ngoại ngữ 2020 như sau:
 
Họ và tên:         Ths. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ:           Phó Trưởng Khoa Tại chức, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Điện thoại:         0963 155 888
Đường dẫn liên kết trang tin điện tử của Đề án: http://dean2020.moet.gov.vn:8080/news/Truong-Dai-hoc-Ngoai-ngu-Dai-hoc-Quoc-gia-Ha-Noi/
Địa chỉ trang tin điện tử của nhà trường trong các hoạt động của Đề án: http://ulis.vnu.edu.vn/taxonomy/term/291