Ban giám hiệu

     
  TS. Đỗ Tuấn Minh
Hiệu trưởng
   
 

TS. Phạm Văn Ngọc
Phó Hiệu trưởng

PGS.TS.Ngô Minh Thủy
Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Xuân Long
Phó Hiệu trưởng

 

 

1. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

b) Là chủ tài khoản của Trường.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

- Chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển Trường;

- Phân bổ các nguồn lực (tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất);

- Cơ cấu, tổ chức, nhân sự, hành chính tổng hợp, thanh tra và pháp chế;

- Chỉ đạo chung về công tác hợp tác phát triển, thi đua và khen thưởng;

- Công tác khảo thí và đào tạo THPT chuyên;

- Hoạt động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 ở Trường Đại học Ngoại ngữ và các đề án, dự án khác của Trường.

- Là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

- Phòng Tổ chức Cán bộ

- Phòng Hành chính Tổng hợp

- Phòng Hợp tác và Phát triển

- Phòng Thanh tra và Pháp chế

- Trung tâm Khảo thí

- Khoa Tại chức

- Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

e) Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

2. Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy: 

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách lĩnh vực: Đào tạo, hợp tác quốc tế, truyền thông, công tác học sinh sinh viên, Đoàn TN, Hội SV, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

- Đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, đào tạo liên kết quốc tế;

- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Đối ngoại và hợp tác quốc tế;

- Công tác học sinh sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị và đoàn thể:

- Phòng Đào tạo

- Phòng Chính trị và Công tác HSSV

- Khoa Sau đại học

- Trung tâm Giáo dục Quốc tế

- Các Khoa đào tạo đại học chính quy và các Bộ môn trực thuộc Trường.

- Đoàn thanh niên

- Hội sinh viên

3. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long: 

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách lĩnh vực: Khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác trong nước, đảm bảo chất lượng giáo dục và quân sự địa phương

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

- Công tác NCKH của giáo viên và sinh viên;

- Hội nghị, hội thảo khoa học;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy – học và quản trị đại học;

- Thường trực công tác thi đua – khen thưởng;

- Thường trực công tác phát triển nguồn nhân lực;

- Hợp tác với các bộ, ngành và địa phương;

- Công tác Công đoàn;

- Công tác Cựu giáo chức.

- Là  Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Trường.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị và đoàn thể:

- Phòng Khoa học công nghệ

- Trung tâm Công nghệ thông tin

- Trung tâm Ngôn ngữ và Quốc tế học

- Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng

- Tạp chí nghiên cứu ngoại ngữ

- Công đoàn

4. Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Ngọc: 

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách các lĩnh vực:

 Kế hoạch – Tài chính, cơ sở vật chất, an ninh trật tự và quan hệ với chính quyền địa phương.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn);

- Tổ chức đánh giá  việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ;

- Tổ chức xây dựng các qui định, định mức về tài chính;

- Xây dựng kế hoạch phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

- Phòng Kế hoạch Tài chính

- Phòng Quản trị.