Hội đồng khoa học và đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

   
 

GS. Nguyễn Hòa
Chủ tịch Hội đồng

 
       

 

   
 
CHỨC NĂNG
1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:
1.1. Mục tiêu chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường;
1.2. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên.
2. Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo được quyền kiến nghị về kế hoạch và nội dung công việc của Hội đồng.
3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo bao gồm: Hiệu trưởng, một số Phó Hiệu trưởng, các Trưởng khoa, một số Giám đốc trung tâm, Trưởng phòng, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ, một số cán bộ giảng dạy, nhà khoa học ở trong và ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội.
4. Hội đồng Khoa học và Đào tạo được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Chủ tịch Hội đồng do các uỷ viên Hội đồng bầu theo nguyên tắc đa số phiếu. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo phía có phiếu của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
5. Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ít nhất 6 tháng một lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.