Giới thiệu đơn vị

Tên đơn vị:  Phòng Thanh tra và Pháp chế

- Địa chỉ: Phòng 501, 511 - A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Điện thoại: 0466804562
 
Lãnh đạo đơn vị

Trưởng Phòng: Ts. Đặng Ngọc Đức

Điện thoại:0462510160

ducdangngoc@yahoo.com

ducdangngoc@gmail.com

 

   

1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 

TT

Họ và tên

Liên hệ

Phân công nhiệm vụ

 

1

 

Đặng Ngọc Đức

Trưởng phòng

0462510160

ducdangngoc@yahoo.com 

ducdangngoc@gmail.com  

1. Phụ trách chung.

2. Chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng.

3. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát (thường xuyên, đột xuất) và các hoạt động khác của Phòng theo yêu cầu của cấp trên.

2

Nguyễn Thành Công

Phó trưởng phòng

0936875577

 

 

3

Lê Đình Lương

Chuyên Viên

0468`72319

luongqtdhnn@gmail.com

1. Thực hiện mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do trưởng Phòng giao.

2. Trực và thực hiện công việc hành chính tại Phòng.

3. Kiểm tra thường xuyên công tác đào tạo và phục vụ đào tạo tại các giảng đường.

4. Định kỳ (tuần, tháng) thống kê, báo cáo với trưởng Phòng kết quả kiểm tra đúng thời hạn và nội dung yêu cầu.

5. Triển khai, thực hiện công tác pháp chế.

4

 

Bùi Thị Lan

Chuyên viên

 

046872319

banglang_thaonguyen@yahoo.com

1. Thực hiện mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do trưởng Phòng giao.

2. Trực và thực hiện công việc hành chính tại Phòng.

3. Kiểm tra thường xuyên công tác đào tạo và phục vụ đào tạo tại các giảng đường.

4. Định kỳ (tuần, tháng) thống kê, báo cáo với trưởng Phòng kết quả kiểm tra đúng thời hạn và nội dung yêu cầu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Chức năng    

Phòng Thanh tra và Pháp chế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra và pháp chế trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của Trường; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong Trường.

       Nhiệm vụ

(Theo Quyết định 14/2006/ QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế” của Thủ tướng chính phủ; Quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2618/QĐ-ĐHQGHN và 2619/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/8/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

            1. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; Việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, qui chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; Việc thực hiện các qui định về giáo trình, bài giảng; Việc quản lý tài chính, tài sản; Khoa học công nghệ; Công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

            2. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật.

            3. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật.

            4. Thực hiện công tác pháp chế, giám sát nội bộ.

           5. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra và pháp chế; đề xuất, góp ý, kiến nghị giải pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các qui định pháp luật về giáo dục.

            6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

           
3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN  

- Ban Thanh tra Giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN (Quyết định thành lập số 463/QĐ-TCCB ngày 26/7/2002).

- Ban Thanh tra và Pháp chế (Quyết định số 1217/QĐ-ĐHNN ngày 08/8/2013 về việc đổi tên Ban thanh tra thành Ban Thanh tra và Pháp chế)

- Phòng Thanh tra và Pháp chế (Quyết định số 286/QĐ-ĐHNN ngày 09/01/2014 về việc đổi tên Ban Thanh tra và Pháp chế thành Phòng Thanh tra và Pháp chế).

 
4. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

Phương hướng

+ Triển khai và thực hiện kịp thời, có kết quả chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

+ Triển khai và thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ trong năm đã được phê duyệt.

+ Bám sát nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của ĐHQGHN.

Nhiệm vụ trọng tâm

- Bám sát nhiệm vụ thanh tra & pháp chế của ĐHQGHN, tập trung thực hiện những nội dung liên quan đến trường ĐHNN-ĐHQGHN.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ; công tác thi cử; đảm bảo cơ sở vật chất đào tạo, an ninh môi trường, đặc biệt là quản lý hiệu quả mọi nguồn lực.

- Kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị cùng khắc phục hạn chế, tồn tại phát hiện được trong khi kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện việc phòng ngừa & đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giáo dục đại học ở đơn vị.

- Giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, đồng thời với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy định, quy chế, nội quy liên quan.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) đúng quy định, kịp thời.

- Thực hiện những nội dung pháp chế đúng quy định.

Nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu và giải pháp