Họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

THÔNG BÁO
V/v Họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

 

Đề tài:

A Critical Discourse Analysis of English Media Texts on Climate Change

(Phân tích diễn ngôn phê phán các văn bản báo chí tiếng Anh về biến đổi khí hậu)

                            

                 Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh;            Mã số:  62 22 15 01;

                 Cán bộ hướng dẫn: TS. Hà Cẩm Tâm

                                                     PGS.TS. Trần Xuân Điệp                    

                 Người thực hiện: Lưu Thị Kim Nhung

                 Nghiên cứu sinh: Khóa 19

         

Thời gian: 08h00, thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận vănluận án, Phòng 101 - A3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

 

MỜI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN, NCS VÀ CÁ NHÂN QUAN TÂM THAM DỰ.