Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Huệ

Thông tin về luận án

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Huệ     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/02/1978             4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1549/QĐ-ĐHNN ngày 19/11/2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận án: Élaboration d’une approche pédagogique intégrant des tice pour améliorer la compétence de compréhension de textes en français de spécialité des étudiants de l’académie de la police populaire (Xây dựng đường hướng sư phạm có sử dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu các văn bản tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân)

8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng pháp 

9. Mã số: 62 41 01 11

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án nghiên cứu, khảo sát một cách toàn diện các vấn đề về ngôn ngữ ngữ chuyên ngành, đặc điểm của tiếng ngôn ngữ chuyên ngành nói chung và tiếng pháp cảnh sát nói riêng cũng như lịch sử phát triển và phương pháp giảng dạy tiếng pháp chuyên ngành qua các giai đoạn phát triển, về dạy đọc hiểu và dạy đọc hiểu tiếng pháp chuyên ngành cũng như những ứng dụng của công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu giúp cải thiện năng lực đọc hiểu các văn bản tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên Học viện  Cảnh sát Nhân dân.

Luận án xác định được các yếu tố cần lưu ý khi giảng dạy tiếng pháp chuyên ngành cảnh sát theo đường hướng hành động có sử dụng công nghệ thông tin và đề xuất một số gợi ý hữu ích trong quá trình giảng dạy tiếng pháp cảnh sát. Cụ thể, nghiên cứu đã đưa ra những kết luận quan trọng sau:

  1. Tiếng pháp cảnh sát, vốn là một ngoại ngữ chuyên ngành, được giảng dạy như một môn chuyên ngành cảnh sát bằng tiếng pháp hơn là một ngoại ngữ. Việc giảng dạy tiếng pháp cảnh sát tại Học viện Cảnh sát nhân dân nhất là kỹ năng đọc đang là một hình ảnh kém tích cực khi người học không làm chủ được kỹ năng đọc hiểu và gặp khó khăn trong việc tiếp cận với tiếng pháp cảnh sát và người dạy chưa giúp người học tiếp cận với những phương pháp giảng dạy mới để phát triển năng lực đọc hiêu tiếng pháp chuyên ngành cảnh sát.
  2. Những khó khăn đó chủ yếu đến từ việc thiếu chiến lược dạy/học đọc hiểu tiếng pháp chuyên ngành, thiếu kiến thức chuyên ngành, thiếu ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học
  3. Để cải thiện kỹ năng đọc hiểu tiếng pháp cảnh sát của sinh viên, cần phải thiết kế một đường hướng sư phạm kích thích ham muốn học, ham muốn làm việc để giúp người học chủ động tham gia vào bài giảng trên lớp cũng như ở nhà.
  4. Đường hướng sư phạm đó được xây dựng trên lý thuyết của đường hướng giao tiếp hành động, chiến lược đọc hiểu trước, trong và sau một cách cụ thể các hoạt động và mỗi một hoạt động đều chỉ ra việc sử dụng công nghệ thông tin như thế nào là phù hợp để giúp sinh viên cải thiện được năng lực đọc hiểu tiếng pháp cảnh sát.
  5. Bằng việc ứng dụng đường hướng sư phạm có sử dụng công nghệ thông tin trên vào giảng dạy thực nghiệm và sử dụng các công cụ đánh giá phù hợp, đường hướng sư phạm đã đề xuất đã chứng minh được giả thuyết của luận án.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào việc dạy và học tiếng pháp cảnh sát với tư cách là một ngoại ngữ, có thể giúp người dạy và người học có một chiến lược dạy và học phù hợp trong kỷ nguyên công nghệ số.

Những lưu ý và gợi ý về phương pháp giảng dạy tiếng pháp cảnh sát sẽ giúp cho giáo viên có được những ứng dụng vào thực tế giảng dạy một cách cụ thể, rõ ràng để nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng pháp chuyên ngành tại Học  viện  Cảnh sát  Nhân dân.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu, xây dựng một trang web về giảng dạy tiếng pháp cảnh sát phù hợp với thực tiễn Việt Nam

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) Nguyễn Thị Huệ (2008), Ảnh hưởng của kiểm tra đánh giá đến quá trình dạy học ngoại ngữ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

2) Nguyễn Thị Huệ (2008), Phương pháp dạy học và việc tổ chức thi kiểm tra đánh giá môn Ngoại ngữ ở Học viện CSND. Kỷ yếu dạy tốt-học tốt Học viện CSND năm 2008, tr 40-44.

3) Nguyễn Thị Huệ (2012), Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến quá trình dạy học ngoại ngữ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

4) Nguyễn Thị Huệ (2012), Phương pháp thiết kế bài kiểm tra-đánh giá kỹ năng đọc hiểu tiếng nước ngoài đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 94, số 06, 2012 tr 143-147.

5) Nguyễn Thị Huệ (2012), Tổ chức dạy học theo dự án-một hình thức thích hợp trong dạy các môn học đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân đăng trên tạp chí Cảnh sát Nhân dân , ISSN 1859-4220, số tháng 11, 2012, tr19-23.

6) Nguyễn Thị Huệ (Janvier 2015), Training methodology and the work of testing, assessing the knowledge or foreign language subjects of the People’s Police Académy n° 11(102) 2014, tr17-19.

7) Nguyễn Thị Huệ (2015), Xu hướng tương tác hành động trong dạy học ngoại ngữ đăng trên tạp chí Tạp chí Cảnh sát Nhân dân, ISSN 1859-4220, số tháng 10, 2015, tr 43-45.

 

DOCTORAL THESIS INFORMATION

 

1. Candidate’s full name: Nguyễn Thị Huệ        2. Sex: Female

3. Date of birth: 25/02/1978                               4. Place of birth: Hà Nội

5. Admission decision No: 1549/QĐ-ĐHNN dated 19/11/2012

6. Changes during training process: None

7. Thesis title: Setting up teaching approach ultilizing information technology to improve reading competence of French for specific purposes texts for students at the People’s Police Academy of Vietnam.

8. Field of study: French teaching theory and method 

9. Code: 62 41 01 11

10. Supervisor: Associate Professor, Doctor. Nguyễn Quang Thuấn

11. Summary of thesis’ new findings:

The thesis has focused on studying all matters related to language for specific purposes: characteristics of language for specific purposes in general and French for specific purposes in particular, the hisroty of French for specific purposes teaching methodology, methods to teach reading skill, methods to teach French for specific purposes reading skill,  application of information technology as an efficient tool in improving the reading competence of French for specific purposes texts for students at the People’s Police Academy of Vietnam.

The thesis has identified important factors in teaching French for Police under action approach with the aid of information technology. It has suggested some useful ideas in teaching French for police. Specifically, the thesis has given out the following important conclusions:

  1. French for police, which is a type of French for specific purposes, has been taught as a specilized subject in French rather than a foreign language. In fact, both teachers and students have set up double objective which is teaching and learning specilaized knowledge and language knowledge at the same time. Hence, this is a very ambitious objective and it is not suitable for language teaching objective in general and language for specific purposes in particular. 
  2. The setting up of a double objective has turned the subject into a challenge for both teachers and students. The challenge mainly arised from the lack of specialized knowledge, specialized vocabulary, teaching material and learning motivation. 
  3. It is a must for the teaching of reading skill to provide students with reading strategies to understand texts related to police profession, to motivate students to read and to improve reading competence which help students communicate in foreign language in their working environment. However, the teaching of French for specific purposes at the People’s Police Academy of Vietnam, especially reading skill is not an effective with such charateristics as boring, focusing on terminologies and translation.
  4. Limitations in teaching French for police are found in teaching methods, teachers’ levels, teaching materials and teaching facilities.
  5. In general, teachers and students have not been satisfied with the subject French for police. With the suggestion to use information technology, both teachers and students believe that this can help improve the competence to read police related texts for students at the People’s Police Academy of Vietnam. 

12. Practical applicability:

The results of the thesis can be applied into the teaching and learning of French for Police as a foreign language and they can help teachers and students build up suitable teaching and learning strategies in the era of digital technology.

The notices and suggestions concerning the teaching methods of French for Police will provide teachers with application into real teaching situation which results in improving reading competence of French for Police texts for students at the People’s Police Academy of Vietnam.

13. Suggestions for further study: Building up a website on teaching French for Police suitable for the situation in Vietnam.

14. Author’s thesis related publications:

1) Nguyễn Thị Huệ (2008), Effects of testing and assessment on the foreign language teaching and learning at the People’s Police Academy of Vietnam – Scientific Research Project -  The People’s Police Academy

2) Nguyễn Thị Huệ (2008), Teaching – learning methods and foreign language testing and assessment at the People’s Police Academy of Vietnam – Summary record of Conference of Teaching and Learning methods – The People’s Police Academy of Vietnam, page 40-44.

3) Nguyễn Thị Huệ (2012),  The influence of mother tongue on the teaching and learning of foreign languages at the People’s Police Academy of Vietnam – Scientfic Research Project – The People’s Police Academy.

4) Nguyễn Thị Huệ (2012),  Methods to design tests for foreign language reading skill – Journal of Science and Technology – Volume 94, No.06, 2012, page 143-147.

5) Nguyễn Thị Huệ (2012), Project teaching and learning – a suitable method to teach credit – based subjects at the People’s Police Academy of Vietnam – The  People’s Police magazine – November, 2012, page 19-23.

6) Nguyễn Thị Huệ (January, 2015), Training methodology and the work of testing, assessing the knowledge of foreign language subjects of the People’s Police Academy No 11(102) 2014, page43-45.

 

Ngày 01 tháng 02 năm 2016

         PhD Candidate

Nguyễn Thị Huệ