Họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia

Khoa Sau đại học trường ĐHNN thông báo họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia

Đề tài: A Critical Discourse Analysis of English Media Texts on Climate Change (Phân tích diễn ngôn phê phán các văn bản báo chí tiếng Anh về biến đổi khí hậu)                

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Mã số:  62 22 15 01

Người thực hiện: Lưu Thị Kim Nhung

Nghiên cứu sinh: Khóa 19

Cán bộ hướng dẫn: TS. Hà Cẩm Tâm

                                     PGS. Trần Xuân Điệp

Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 10 tháng 05  năm 2016

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận vănluận án, Phòng 101 - A3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

 

MỜI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN, NCS VÀ CÁ NHÂN QUAN TÂM THAM DỰ.