Chương trình đào tạo thạc sỹ

Khoa Sau Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo chương trình đào tạo chuẩn trình độ Thạc sỹ (Ban hành theo Quyết định số 4240 /QĐ-ĐHQGHN, ngày 29 tháng  10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)


Qui chế đào tạo thạc sỹ và Thông báo qui định chấm luận văn

 

Đánh giá luận văn thạc sĩ được thực hiện theo Điều 43, Điều 44, Điều 45; việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ thực hiện theo Chương VI của Qui chế đào tạo sau đại học.

QUY CHẾ ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Xem qui chế chi tiết tại đây >>>


Chương trình liên kết đào tạo với Hoa Kỳ

Chương trình đào tạo tiến sỹ

 


Những bài khác...

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content