HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN SỐ 1338/QĐ-ĐHNN ngày 19/08 /2015

Download xem chi tiết tại đây


QUY CHẾ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC SỐ 3050/QĐ- ĐHQGHN NGÀY 17/9/2012 SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ ĐT SĐH SỐ 1555/QĐ- ĐHQGHN

Quy chế ĐT SĐH - sửa đổi bổ sung quy chế ĐT SĐH ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của Giám đốc ĐHQGHN: Xem chi tiết tại đây...

Quy chế đào tạo Sau đại học ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011

Quy chế đào tạo Sau đại học ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của Giám đốc ĐHQGHN - sửa đổi bổ sung quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN .

Xem toàn văn qui chế tại đây >>


QUY CHẾ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3810/KHCN NGÀY 10/10/2007

Xem chi tiết tại đây download


Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Xem toàn văn thông báo download xem chi tiết tại đây


Văn bản về đào tạo sau đại học của Bộ GD&ĐT

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content