Qui chế đào tạo thạc sỹ và Thông báo qui định chấm luận văn

 

Đánh giá luận văn thạc sĩ được thực hiện theo Điều 43, Điều 44, Điều 45; việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ thực hiện theo Chương VI của Qui chế đào tạo sau đại học.

QUY CHẾ ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Xem qui chế chi tiết tại đây >>>


Thông báo tổ chức đào tạo môn Triết học theo CV 4360-ĐHQGHN-ĐT
- THÔNG TƯ số: 08/2013/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2013 Vv Ban hành Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
Xem chi tiết...
Thực hiện đưa nội dung luận văn luận án lên cổng TT Điện tử

Xem chi tiết qui định tại đây >>


Qui định về đề cương N.C luận án, luận văn & tiểu luận thạc sỹ (cập nhật ngày 27.9.2011)

Xem chi tiết qui định tại đây >> Thuc hien Luanvan_Luan an.doc


Quy định về cấp bằng và giấy chứng nhận

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content