Hướng dẫn tính điểm rèn luyện

 Chi tiết xem tại đây


Hướng dẫn tính điểm rèn luyện

 


Hướng dẫn thủ tục mượn sách tại Trung tâm học liệu

Thông báo Lịch: TUẤN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

Mục đích

- Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.


Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Ngày 4-11-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trường Đại học Ngoại ngữ xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
 


Hướng dẫn thủ tục kết nạp đảng

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng(2).doc


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content