BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNN-ĐHQG KHÓA VIII

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNN-ĐHQG

KHÓA VIII( NHIỆM KỲ 2012-2017)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CHỨC DANH

1

Nguyễn Xuân

Long

0977707777

xlongtlh@gmail.com

Chủ tịch

2

Nguyễn Văn

Đoàn

0912.007.153

vandoan@gmail.com

Phó chủ tịch

3

Nguyễn .T. thùy

Linh

0913.387.376

thuylinh79cnn@gmail.com

Phó chủ tịch

4

Đoàn T. Hồng

Hải

0917.744.616

haidoan.ulis@gmail.com

Thường vụ

5

Nguyễn.T. Thu

Lan

0912.768.387

Thulan278@gmail.com

Thường vụ

6

Trần.T. Hoàng

Anh

0934.621.062

giasong0306@yahoo.com

Uỷ viên BCH

7

Trần.T. Mai

Hương

0912.104.300

tranmaihuongkhtn@yahoo.com

Uỷ viên BCH

8

Nguyễn.T. Lan

Hường

0988.049.988

lanhuongnckh@gmail.com

Uỷ viên BCH

9

Nguyễn Thế

Long

0904737370

nguyenthedragon@yahoo.com

Uỷ viên BCH

10

Đỗ.T. Bích

Thủy

0976.062.007

dbthuy2003@yahoo.fr

Uỷ viên BCH

11

Phạm.T. Thanh

Thủy

0989.131.406

phamthithanhthuy67@yahoo.com

Uỷ viên BCH

12

Phạm Đức

Trung

0988.678.289

fan_dezhong@hotmail.com

Uỷ viên BCH

13

Lê Văn

Tuyển

01292.188.118

Levantuyen.dhnn@gmail.com

Uỷ viên BCH

14

Đặng Thị

Lan

0985.310.261

dangthilan65@gamail.com

Uỷ viên BCH

15

Nguyễn Ngọc

Anh

01649.609.959

samsara1006@gmail.com

Ủy viên BCH