Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN

Quy chế này quy định về đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: cơ chế quản lý và tổ chức đào tạo; chương trình đào tạo; tuyển sinh; tổ chức đào tạo; nghiên cứu khoa học của sinh viên; quyền và nghĩa vụ của giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công nhận tốt nghiệp, kiểm định chất lượng và công khai điều kiện đảm bảo chất lượng.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị đào tạo (các trường đại học thành viên, các khoa và trung tâm trực thuộc có nhiệm vụ thường xuyên về đào tạo đại học), cá nhân tham gia đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.


Download để xem chi tiếp tại đây :