Hướng dẫn các thí sinh làm bài thi tổng hợp đánh giá năng lực chung.
Bài thi gồm 3 phần với 2 phần thi bắt buộc và 1 phần thi tự chọn. Thời gian đếm ngược được tính riêng với mỗi phần thi.

Các tin cập nhật ngày: