Đăng ký thi lấy chứng chỉ các bài thi của Cambridge English

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN là đơn vị khảo thí uỷ quyền tổ chức thi các bài thi của Cambridge English gồm: YLEs (Starters, Movers, Flyers), KET, KET for schools, PET, PET for schools, FCE, FCE for schools, CAE, BEC, TKT. 


Các tin cập nhật ngày: