Giới thiệu P. Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo ở bậc đại học chính quy, Trung học Phổ thông Chuyên ngoại ngữ (THPT CNN) của Trường.

Địa chỉ : Tầng 1 Nhà A1 (gồm các phòng: 105, 107, 108, 109)


Phiếu khảo sát ý kiến tổ chức Chương trình tham quan, nghỉ mát cho cán bộ viên chức năm 2016


Kế hoạch năm học 2015 - 2016

- Phân công 2 nhóm giáo viên tham gia vào các nhóm đề tài nghiên cứu về  Trung Quốc học đã được ĐHQG xét duyệt: Chính sách ngôn ngữ và Trung Quốc học

- Bố trí lại và xây dựng hệ thống các tổ bộ môn vững về chuyên môn theo Chương trình đào tạo mới


Những bài khác...

Các tin cập nhật ngày: